Free world literature Kindle books for 26 Dec 17

Oblivious: Menage Romance MMF

by Bailey James

Effie:
My life is a mess, my boyfriend’s an idiot, and he’s broke up with me because apparently, I’m a dirty sex addict who’s rubbish in bed. Yeah, this might need more than a bottle of whiskey or two to get over.
My two best friends can’t even help with this one. So, I escape to Spain for a two-week working holiday, open-minded and ready for some new adventures.
However, life has a funny way of turning everything on its head, and my two weeks away makes me realise. I had everything I wanted right in front of my eyes and was oblivious to it all.
On my return, things have changed, developments I had not expected. My relationship with my best friends will never be the same again. The end result is nowhere near what I was expecting, and I’m not prepared for it at all.
A light-hearted, humorous, hot and steamy MMF Ménage Romance, with no cheating and an HEA.The Story of Us: You (The Story of Us Trilogy Book 1)

by Lindy Dale

“Six years, two months and fifteen days ago, I fell in love with Ben. He was cool, I was not. He was worldly. I blushed at the drop of a hat. He was the stars and the moon. I was the complete opposite of whatever that is. Yet, somehow, we fit like two pieces of a puzzle.”

We were kids. Everyone said it was wrong, that it wouldn’t last, but Ben and I knew.
Our love was hectic.
Emotional.
Blisteringly beautiful.
It was simply too much for us to handle. It was a car crash waiting to happen.
Ben promised he’d never leave me and he didn’t. Because I left him.
I set him free to find the love he deserved.

One day he’ll come back and we’ll be in the same space at the same time, with no reason not to love again.
Because the story of us is only beginning.

THE STORY OF US TRILOGY spans seven years between ages sixteen and twenty-four. It documents the love story of Bella and Ben and contains sex scenes and drug use.

WATCH OUT FOR THE FINAL BOOK (3) DUE OUT DEC 13!!!

*** Book 1 contains YA/NA themes and is set in high school
*** Books 2+3 are NA
*** three book series all full-length novels
*** cliffhangers
*** HEA at end of book threeStyle: A Style Strike Rockstar Romance

by Toni Kenyon

What happens in Vegas stays in Vegasâ??unless it follows you home

All Ashley Jacobs wants to do is forget about the Get Rocked! In Vegas Festival and get on with her life. Unfortunately, the one night she spent in the arms of British band, Style Strike’s bad boy bass player, Paul Gray makes that simple wish impossible. She’s brought home more than memories. What should have been a fun fling before she settled into her orderly life has gone awry. To her horror, Ashley’s entire life is turned upside down when she discovers that she’s pregnant. She’s literally about to be left holding the baby.

Paul Gray’s never forgotten that night in Vegas with the woman who wanted nothing to do with a rock star. Style Strike’s US tour has gone from strength to strength and his social media star is on the rise. Paul finds himself surrounded by everything he’s worked so hard to achieve. His life is awash with women, fame and fortuneâ??but all he can think about is the sensual woman who walked away from him that night in Vegas.

Knowing the tour’s about to hit her hometown, Ashley makes the sensible decision to contact Paul. He needs to be told about the baby, doesn’t he?Ð? Ñ?ом, как бÑ?Ñ?я пеÑ?евесила вÑ?вески (Russian Edition)

by Ð?анс Ð¥Ñ?исÑ?иан АндеÑ?сен

Ð?Ñ?екÑ?асная и в Ñ?ем-Ñ?о даже Ñ?илосоÑ?ская Ñ?моÑ?еска, название коÑ?оÑ?ой само говоÑ?иÑ? за себя. Ð?месÑ?е с Ñ?ем с эÑ?ой сказке под Ñ?Ñ?Ñ?ливой Ñ?оÑ?мой скÑ?Ñ?Ñ? глÑ?бокий подÑ?ексÑ?.ХаÑ?акÑ?еÑ?исÑ?ики обÑ?есÑ?веннÑ?Ñ? Ñ?ипов (Russian Edition)

by Ð?асилий Ð?лÑ?Ñ?евский

Ð?амеÑ?ки, обÑ?единеннÑ?е обÑ?им названием «ХаÑ?акÑ?еÑ?исÑ?ики обÑ?есÑ?веннÑ?Ñ? Ñ?ипов» пÑ?едсÑ?авляÑ?Ñ? собой коÑ?оÑ?кие и Ñ?мкие обÑ?исовки основнÑ?Ñ? Ñ?ипиÑ?ескиÑ? Ñ?еÑ?Ñ? Ñ?азнÑ?Ñ? видов Ñ?Ñ?сской инÑ?еллигенÑ?ии, Ñ?аÑ?е всего из Ñ?Ñ?еной или Ñ?воÑ?Ñ?еской сÑ?едÑ?.Ð? денÑ? конÑ?инÑ? (Russian Edition)

by Ð?анс Ð¥Ñ?исÑ?иан АндеÑ?сен

Ð?од эÑ?им названием скÑ?Ñ?ваеÑ?ся пÑ?иÑ?Ñ?а о Ñ?ом Ñ?Ñ?о сÑ?иÑ?аÑ?Ñ? исÑ?инно Ñ?Ñ?исÑ?ианскими добÑ?одеÑ?елями – сÑ?Ñ?овое и непÑ?еклонное осÑ?ждение миÑ?скиÑ? поÑ?оков или милосеÑ?дие и пÑ?оÑ?ение ближниÑ??Савва Ð?оÑ?озов (Russian Edition)

by Ð?аксим Ð?оÑ?Ñ?кий

Ð?Ñ?еÑ?к Ð?аксима Ð?оÑ?Ñ?кого (1868â??1936), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1923 годÑ?. «… когда я пÑ?оÑ?иÑ?ал Ñ?елегÑ?аммÑ? о его смеÑ?Ñ?и и пеÑ?ежил Ñ?ас осÑ?Ñ?ой боли, я неволÑ?но подÑ?мал, Ñ?Ñ?о из Ñ?гла, в коÑ?оÑ?Ñ?й Ñ?словия заÑ?искали эÑ?ого Ñ?еловека, бÑ?л Ñ?олÑ?ко один вÑ?Ñ?од â?? в смеÑ?Ñ?Ñ?. Ð?н бÑ?л недосÑ?аÑ?оÑ?но силен для Ñ?ого, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?йÑ?и в дело Ñ?еволÑ?Ñ?ии, но он Ñ?ел пÑ?Ñ?ем, опаснÑ?м для лÑ?дей его семÑ?и и его кÑ?Ñ?га. Ð?го пÑ?гали неизбежносÑ?Ñ?Ñ? безÑ?мия, и, можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ?, некоÑ?оÑ?Ñ?е бÑ?ли искÑ?енно Ñ?бежденÑ?, Ñ?Ñ?о он дейсÑ?виÑ?елÑ?но сÑ?одиÑ? с Ñ?ма»Ð?сÑ?оÑ?ия о пеÑ?Ñ?Ñ?е, коÑ?ке и лягÑ?Ñ?ке: Рассказ пÑ?овинÑ?иала (Russian Edition)

by Ð?ладимиÑ? ФедоÑ?овиÑ? Ð?доевский

Рассказ Ð?ладимиÑ?а ФедоÑ?овиÑ?а Ð?доевского (1803â??1869), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1834 годÑ?.Не воскÑ?еÑ?айÑ?е меня! (Russian Edition)

by Ð?алеÑ?ий ЯковлевиÑ? Ð?Ñ?Ñ?сов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1918 годÑ?.Ð?а себя или за дÑ?Ñ?гÑ?Ñ?? (Russian Edition)

by Ð?алеÑ?ий ЯковлевиÑ? Ð?Ñ?Ñ?сов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1910 годÑ?. “Ð?на! НеÑ?, конеÑ?но, она! – сказал сам себе Ð?еÑ?Ñ? АндÑ?еевиÑ? Ð?асманов, когда дама, обÑ?аÑ?ивÑ?ая на себя его внимание, пяÑ?Ñ?й или Ñ?есÑ?ой Ñ?аз пÑ?оÑ?ла мимо его сÑ?олика.”Ð?аниÑ?ида (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1886 годÑ?.Ð? вагоне (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1885 годÑ?.На свяÑ?каÑ? (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1900 годÑ?.Ð?оÑ?а Ð?вездÑ? (Russian Edition)

by Ð?алеÑ?ий ЯковлевиÑ? Ð?Ñ?Ñ?сов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1899 годÑ?.СловоÑ?олковаÑ?елÑ? для «баÑ?Ñ?Ñ?енÑ?» (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1886 годÑ?.СпаÑ?Ñ? Ñ?оÑ?еÑ?ся (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1888 годÑ?. Ð?Ñ?одиÑ? в список обязаÑ?елÑ?ной лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? для сÑ?едниÑ? Ñ?кол.НевесÑ?а (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Рассказ, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1903 годÑ?.Ð? овÑ?аге (Russian Edition)

by АнÑ?он Ð?авловиÑ? ЧеÑ?ов

Ð?овесÑ?Ñ?, впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованная в 1900 годÑ?.Ð?алÑ?монÑ? (Russian Edition)

by АндÑ?ей Ð?елÑ?й

Ð? своÑ?м оÑ?еÑ?ке Ñ?воÑ?Ñ?есÑ?ва Ð?. Ð?. Ð?алÑ?монÑ?а (1904) А. Ð?елÑ?й вÑ?сÑ?Ñ?паеÑ? как сÑ?Ñ?овÑ?й кÑ?иÑ?ик “искÑ?ссÑ?ва для искÑ?ссÑ?ва” даже в самÑ?Ñ? Ñ?Ñ?онÑ?еннÑ?Ñ? его пÑ?оявленияÑ?. Ð?оэзия Ð?алÑ?монÑ?а — эÑ?о классика в свеÑ?е авангаÑ?да, даÑ?Ñ?ая основание авÑ?оÑ?Ñ? “Ð?Ñ?га зеленого” пÑ?оизнесÑ?и свое сÑ?ждение: “Не веÑ?Ñ?”. Ð?о его мнениÑ?, пеÑ?алÑ?ная сÑ?дÑ?ба Ð?алÑ?монÑ?а – гоÑ?до Ñ?асÑ?аживаÑ?Ñ? по салонÑ? сÑ?еди модеÑ?нисÑ?ок, сÑ?аÑ?аÑ?Ñ?иÑ?ся бÑ?Ñ?Ñ? поÑ?ожими на Ñ?веÑ?Ñ? â?? есÑ?Ñ?, по Ð?еломÑ?, Ñ?асплаÑ?а Ñ?исÑ?ого эсÑ?еÑ?изма, вÑ?емя коÑ?оÑ?ого пÑ?оÑ?ло и коÑ?оÑ?омÑ? не осÑ?аеÑ?ся ниÑ?его дÑ?Ñ?гого, как впасÑ?Ñ? в дÑ?Ñ?нÑ?Ñ? бесконеÑ?носÑ?Ñ? сÑ?илизаÑ?ий.Ð?изнÑ? и смеÑ?Ñ?Ñ? коÑ?оля РиÑ?аÑ?да II (Russian Edition)

by Ð?илÑ?ям ШекспиÑ?

Ð?анная веÑ?сия Ñ?Ñ?агиÑ?еской Ñ?Ñ?оники ШекспиÑ?а даеÑ?ся в пÑ?озаиÑ?еском пеÑ?еводе Ð?. А. Ð?анÑ?ина (1893).Сон в Ð?вановÑ? ноÑ?Ñ? (Russian Edition)

by Ð?илÑ?ям ШекспиÑ?

Ð? наÑ?и дни более Ñ?аспÑ?осÑ?Ñ?анено иное название пÑ?есÑ? – «Сон в леÑ?нÑ?Ñ? ноÑ?Ñ?». Ð?анная веÑ?сия пÑ?есÑ? пÑ?иводиÑ?ся в Ñ?Ñ?сском пÑ?озаиÑ?еском пеÑ?еводе Ð?. А. Ð?анÑ?ина (1893). Ð? пÑ?есе Ñ?Ñ?и пеÑ?есекаÑ?Ñ?иеся сÑ?жеÑ?нÑ?е линии, связаннÑ?е междÑ? собой гÑ?ядÑ?Ñ?ей свадÑ?бой геÑ?Ñ?ога АÑ?инскогоТезея и Ñ?аÑ?иÑ?Ñ? амазонок Ð?пполиÑ?Ñ?. Ð?изандÑ? и Ð?емеÑ?Ñ?ий добиваÑ?Ñ?ся Ñ?Ñ?ки Ð?еÑ?мии. Та лÑ?биÑ? Ð?изандÑ?а, но оÑ?еÑ? запÑ?еÑ?аеÑ? ей вÑ?йÑ?и за него замÑ?ж, и Ñ?огда влÑ?блÑ?ннÑ?е Ñ?еÑ?аÑ?Ñ? бежаÑ?Ñ? из АÑ?ин. Ð? Ñ?о же вÑ?емя Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?ей и элÑ?Ñ?ов Ð?беÑ?он и его сÑ?пÑ?Ñ?га ТиÑ?ания, наÑ?одяÑ?иеся в ссоÑ?е, пÑ?илеÑ?аÑ?Ñ? в Ñ?оÑ? же лес вблизи АÑ?ин, Ñ?Ñ?обÑ? пÑ?исÑ?Ñ?сÑ?воваÑ?Ñ? на бÑ?аÑ?ной Ñ?еÑ?емонии Тезея и Ð?пполиÑ?Ñ?. Ð?Ñ?иÑ?ина иÑ? Ñ?азмолвки â?? малÑ?Ñ?ик-паж ТиÑ?ании, коÑ?оÑ?ого Ð?беÑ?он Ñ?оÑ?еÑ? взяÑ?Ñ? к себе в помоÑ?ники, но ТиÑ?ания не позволяеÑ? емÑ?. Ð? одновÑ?еменно гÑ?Ñ?ппа аÑ?инскиÑ? Ñ?емесленников гоÑ?овиÑ? к свадебномÑ? Ñ?оÑ?жесÑ?вÑ? пÑ?есÑ? о несÑ?асÑ?ной лÑ?бви Ð?иÑ?ама и ФисбÑ?, и оÑ?пÑ?авляеÑ?ся в лес Ñ?епеÑ?иÑ?оваÑ?Ñ?. Ð?огда они комиÑ?но игÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?агиÑ?ескÑ?Ñ? пÑ?есÑ?, Ñ?каÑ? по имени Ð?оÑ?ок пÑ?гаеÑ? дÑ?Ñ?гиÑ? акÑ?еÑ?ов ослиной головой, все его пÑ?гаÑ?Ñ?ся и Ñ?бегаÑ?Ñ?.Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.