Free parenting and families Kindle books for 15 Apr 18

nakshathrangalkkum appuram: malayalam kathakal (Malayalam Edition)

by akhil hari

ന�്ഷത്ര�്�ൾ�്�ുമപ്പുറ�
�ഴി�്�ുപ�യ �ാല�്�ള��ുറി�്�ാല��ി�് �റ്റ�്�് ��റസ്സിൽ ന�്ഷത്ര�്�ള� ന��്�ി �ി��്�ാൻ �ന്ത് രസമാണ്. �ള� തണുപ്പുള്ള �ാറ്റു� രാത്രിയു�� നിശബ്ദതയു�. ��്�ന� ��ാശ� ന��്�ി �ി��്�ുമ്പ�ൾ �ാൻ �ല��ി�്�ാറുണ്�് മിന്നിത്തിള�്�ുന്ന ന�്ഷത്ര�്�ൾ�്�ു� വ�ണ്ണിലാവ് പ�രുന്ന �ന്ദ്രനു� �വയ്�്���്�� ഭ��ി നൽ�ി��ണ്�് പിന്നിൽ മാറിനിൽ�്�ുന്ന മ���്�ൾ�്�ു� പുറ�ിൽ �ന്തായിരി�്�ുമ�ന്ന്.
�രുൾ
രാത്രി ��റ� വ��ിയിരി�്�ുന്നു �ന്ന് വ�ള്ളിയാഴ്�യാണ് പ്ര�ത�്�ൾ �റ�്�ുന്ന സമയ� �ന്നാണ് ഏ�്�ൻ പറയാറുള്ളത് ഏ�്�ൻ �ല്ല�്�ിലു� ��്�ന�യാണ് �ര�ന്ന �ുമ്മാ പറ�്��ണ്�ിരി�്�ു� �ല്ല�്�ിലു� �നി�്�് പ്ര�തത്തില� ഭ�തത്തില� �ന്നു� വിശ്വാസ� �ല്ല �ുമ്മാ �ൾ�്�ാര� പറ്റി�്�ാൻ. � �രുപതാ� ന�റ്റാണ്�ിലു� പ്ര�തത്ത� വിശ്വസി�്�ുന്ന �രാൾ �ന്റ� ഏ�്�നായിരി�്�ു� �ല്ല��്�ിലു� � ഭ�തവു� പ്ര�തവു� തന്ന�യായിരുന്നുല� �ഷ്� വിഷയ�്�ൾ

പ്രണയ�
�ന്നു� �മ്മ വന്നിരുന്നു �ന്റ�ുത്തു �ുറ� സ�്���്�ൾ പറ�്�ു �മ്മുന്റ� �ല്യാണ� �യി �ല്ലാരു� വ��്�ിൽ �ണ്�ത്ര�. ��ല്ല� �ുറ� �യി �ന്നാലു� � �ണ്ണു�ളിൽ �പ്പ�ളു� നനവുണ്�്. �രി�്�ലു� മായാത്ത�രു നനവ്Your First Teenage Kiss: …leads nowhere (a poetry collection)

by Henry Milward

Maudlin smut for the Challenge Anneka generation.Doutor da Conquista: Um Guia Rápido Para Obter Todas as Mulheres Que Você Quiser Ter (Portuguese Edition)

by Davidson Renato

“FINALMENTE! Descobri os segredos do Homem Conquistador que pode permitir que você comece a namorar qualquer Garota tão rápido quanto um cowboy atira sua com sua pistola!”
E isso vai ser a melhor coisa que poderia acontecer a um cara sortudo como você … Seja rico ou não, bonito ou não!
SE NÃ?O ME ENGANO, VOCÃ? Ã? O TIPO DE CARA QUE:
Está doente e cansado de ter que suportar o tormento de rotina das mulheres que o rejeitam toda vez que você pede um encontro?
Está farto de ver outros caras saindo com garotas QUENTES no shopping – e às vezes você acha que é injustiça quando até um cara mais feio do que você está tendo o tipo de mulher que você mais admira?
Tem medo de mergulhar na cena do namoro e encontrar mulheres mais próximas do que lutar com crocodilos? E,
Está chateado com a solidão por estar sozinho ou temendo a ideia de se contentar com mulheres abaixo da média?
AGORA ACREDITE OU NÃ?O,VOCÃ? NÃ?O ESTA SOZINHO.Children’s books: The Attentive Lion: Learn the value of being attentive and paying attention! (The Smart Lion Collection Book 5)

by Efrat Haddi

Learn the important value of being attentive and paying attention !


Fully illustrated eBook, for ages 2-8

** Read it FREE as part of your PRIME or Kindle Unlimited membership **

” The Attentive Lion ” tells the story of Leo, a young lion who lived with his family in Africa .

Leo had many friends. He especially loved to play with Rose, a Lioness about the same age as him and with Crown , a younger lion cub.

The only problem was that Leo wasn’t attentive when his friends told him what to do in order to get to the magical flowers located at the top of the mountain.

Leo’s friends, Crown and Rose, teach Leo the value of listening and why he can benefit from it.

Author Efrat Haddi is taking young children on a journey with Leo and his friends while they learn a very important lesson.

” The Attentive Lion ” helps to teach children an important social skill that can make home life happier and school more successful.

It also provides parents, teachers, and counselors with an entertaining way to teach children why they should be attentive and listen to the whole story.

This well-written and inspiring story, delivers easy-to-digest education complemented by vibrant, delightful illustrations

This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well! It is suitable as a read aloud book for preschoolers or a self-read book for older children.

** Don’t forget to get your FREE GIFT inside **Dating After Divorce: Getting Back in the Game and Starting a New Relationship

by Daytona Watterson

The majority of books on dating after divorce show you techniques on how to enjoy your freedom and get right back in the game as fast as possible. Here’s a book that shows you from personal experience how to first get yourself in the right frame of mind and then how to prepare for a new relationship.

In her book, Dating After Divorce, Daytona Wattersonâ??authority on relationship adviceâ??shows you step by step techniques you can easily implement on how to find out when the time is right for you to get back into the dating game. Daytona teaches you how to prepare for dating again and which mistakes to avoid when you are ready to start dating. Dating after divorce can be a difficult thing for many people to do, and once you have decided to star a new relationship you really need someone who has been there before to offer helpful advice.

~ I’ve been in the position that you are today, and I remember what it was like not wanting to ever feel that pain of divorce again. I used to tell myself I was running out of time and needed to get up and get back in the game, only to realize I was terrified that it was either too early or I was still too emotionally broken down. I know that during that time I made a bunch of mistakes, and looking back on those days I wish I had the experience that I do now. I learned so much during those years, and my journey will offer you a unique perspective that is going to help you to start dating again after divorce. Daytona ~

Here Is A Preview Of What You’ll Learn…

 • Is the time right to start dating after divorce?
 • DON’Tmake these dating mistakes
 • How to prepare for a new relationship
 • Dating after divorce with children
 • Starting over once you are free again
 • Don’t make your new partner suffer
 • Get back in the game and things will get better
 • Much, much more!

Download your copy today!Talking about Sex With Your Kids

by Mitchell Charles

Getting Your FREE Bonus

Download this book, read it to the end and see “BONUS: Your FREE Gift” chapter after the conclusion.

Talking about Sex With Your Kids

Welcome to Talking To Your Kids about Sex, a book designed to approach your kids about the topic of sex in one of the best ways. A lot of individuals tend to have a hard time talking about sex with their children, but, more importantly, many of them miss talking about some of the most crucial parts about sex. Since this is such a long lasting topic, we’ll go over not only how to talk about sex, but also how to prepare your child to properly handle sex with its many risks, dangers, and what they can use to protect themselves.

First, we’ll cover how to talk about sex from a point of view not many people realize exist. Instead of the normal “just sit them down and talk” approach, we break the children into the topic and get them used to being able to open up about the topic around you, such as:

 • Watching slightly inappropriate films until they no longer look at you as though you are going to yell at them.
 • The usefulness of getting them used to not seeing sex as completely taboo in the household.
 • Treating them as a person by letting them know you don’t know everything but you’re willing to find out with them, on the internet.

Then we’ll go over some of the mass failure programs that teach children the responsibilities of sex and point out where they messed up. We’ll provide a new method of how to stress the importance of being safe during sex by covering the points parents have the hardest time dealing with; balancing life and bills. After all, taking care of the child when the materials are ready is generally easy. What makes it difficult are the long hours compiled with the seemingly never ending work that’s.

The remainder of the book will cover:

 • The different hidden issues that men and women have, separately, that are unique to either a man or a woman.
 • How to protect themselves with contraceptives and condoms.
 • How to determine if they are in a situation that could be potentially dangerous, even though they may be with trusted friends.
 • Why both women and men shouldn’t find themselves in situations where they are completely alone with the opposite sex unless they intend to have sex with them.

This book tries to cover every aspect that could have an impact on the child’s life and give you the helping hand you might need to cover all the areas of information your child needs to know about sex.

Download your E book “Talking about Sex With Your Kids” by scrolling up and clicking “Buy Now with 1-Click” button!Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.