Free world literature Kindle books for 04 Aug 18

War of the Ashers (The Petros Chronicles Book 2)

by Diana Tyler

“This story is a perfect blend of ancient myth and modern culture …”


“Diana has crafted a full and vivid world and unique characters to inhabit it.”


“This is an adventure you’re gonna wanna read to believe with a fascinating twist at the end you just will not see coming.”

A family feud of mythological proportionsâ?¦.

To save the present and secure the future, Chloe must return to the past, to an age when the stuff of myth is a terrifying reality.

With the Councilman’s guards hot on their trail, Chloe, Damian, and Ethan dive through a mystical portal that transports them to the ancient hills of Ourania where they swiftly learn that Petros is literally crumbling in the warpath of Mania, the powerful rogue Asher who’s hell-bent on ruling the world and erasing every trace of Duna, the true creator against whom the rebel gods are fighting.

With the lords of the Underworld on her side, a colossal chip on her shoulder, and a domaby which she commands the elements, Mania appears utterly indestructible. The only thing standing between her and global domination is the last few Ashers hiding in the hills, scrambling to devise a plan and make sense of the mysterious shapeshifter in their midst…

If Chloe and her friends don’t act quickly, Mania will be in possession of the magical ambrosia that gives the gods their immortality. And if she becomes immortal, their fate is inextricably sealed, and the future of Petros will be darker and more hopeless than ever. 

In this riveting sequel to Age of the Ashers, Chloe and Damian must embrace their destiny by facing the resistance Orpheus prophesied would come. Will they band together, or will the bitterness between them make everything fall apart?

Full of twists and turns and thrilling surprises, War of the Ashers is an exciting fantasy adventure for lovers of Greek mythology. Ð?апаÑ?а Ð?онжиле (Russian Edition)

by Ð?и Ð?е Ð?опассан

Ð?бÑ?азÑ?овÑ?й Ñ?иновниÑ?ий Ñ?ассказ о поездке одного Ñ?иновника (Ñ?олосÑ?ого) к дÑ?Ñ?гомÑ? Ñ?иновникÑ? (женаÑ?омÑ?). Рассказ написан с блеском, с Ñ?моÑ?ом. Рассказ облиÑ?аеÑ? скаÑ?едносÑ?Ñ?, пÑ?янсÑ?во, ниÑ?Ñ?ожесÑ?во дÑ?Ñ?а, свойсÑ?венное Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?зскомÑ? Ñ?иновниÑ?есÑ?вÑ?. Ð? Ñ?олÑ?ко ли Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?зскомÑ??Ð?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?опел (Russian Edition)

by Ð?и Ð?е Ð?опассан

Ð?есÑ?ма Ñ?оманÑ?иÑ?еская исÑ?оÑ?ия, пÑ?оизоÑ?едÑ?ая с двÑ?мя аÑ?исÑ?окÑ?аÑ?ами на оÑ?оÑ?е, в оÑ?оÑ?ниÑ?Ñ?ем замке. Ð?сÑ?оÑ?ия лÑ?бви, коÑ?оÑ?ой Ñ?ак и не слÑ?Ñ?илосÑ? из-за Ñ?ого, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?омленнÑ?й бегоÑ?ней за Ñ?елÑ?й денÑ? оÑ?оÑ?ник попÑ?осÑ?Ñ? заснÑ?л.На Ñ?еке (Russian Edition)

by Ð?и Ð?е Ð?опассан

Ð?сÑ?оÑ?ия Ñ?еловека, коÑ?оÑ?Ñ?й веÑ?еÑ?ом Ñ?еÑ?ил поплаваÑ?Ñ? на лодке по Ñ?еке, да и засÑ?Ñ?ял на всÑ? ноÑ?Ñ?, заÑ?епивÑ?исÑ? якоÑ?ем на дно.ЧÑ?всÑ?виÑ?елÑ?нÑ?й и Ñ?олоднÑ?й (Russian Edition)

by Николай Ð?аÑ?амзин

Ð?Ñ?еÑ?к Н.Ð?. Ð?аÑ?амзина (1766-1826) «ЧÑ?всÑ?виÑ?елÑ?нÑ?й и Ñ?олоднÑ?й» по мнениÑ? многиÑ? исследоваÑ?елей положил лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?адиÑ?иÑ? пÑ?оизведений о геÑ?ое вÑ?емени.Ð?Ñ?ияÑ?нÑ?е видÑ?, надеждÑ? и желания нÑ?неÑ?него вÑ?емени (Russian Edition)

by Николай Ð?аÑ?амзин

Ð?дна из многоÑ?исленнÑ?Ñ? сÑ?аÑ?ей Н.Ð?. Ð?аÑ?амзина (1766-1826), посвяÑ?енная великой Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?зской Ñ?еволÑ?Ñ?ии и ее последсÑ?виям.Ð?Ñ?Ñ?его в России мало авÑ?оÑ?скиÑ? Ñ?аланÑ?ов? (Russian Edition)

by Николай Ð?аÑ?амзин

СÑ?аÑ?Ñ?я Н.Ð?. Ð?аÑ?амзина (1766-1826), опÑ?бликованная жÑ?Ñ?нале “Ð?есÑ?ник Ð?вÑ?опÑ?» в 1802 годÑ?. Ð?дна из многиÑ? сÑ?аÑ?ей Ð?аÑ?амзина на Ñ?емÑ? бÑ?дÑ?Ñ?его Ñ?оссийской лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?.НеÑ?Ñ?о о наÑ?каÑ?, искÑ?ссÑ?ваÑ? и пÑ?освеÑ?ении (Russian Edition)

by Николай Ð?аÑ?амзин

СÑ?аÑ?Ñ?я великого Ñ?Ñ?сского писаÑ?еля, исÑ?оÑ?ика и Ñ?илосоÑ?а Н.Ð?. Ð?аÑ?амзина (1766-1826), посвяÑ?енная Ð?.Ð?. РÑ?ссо. Ð?осÑ?иÑ?аясÑ? даÑ?ованием РÑ?ссо и вÑ?Ñ?ажая пÑ?изнаÑ?елÑ?носÑ?Ñ? за его добÑ?ое сеÑ?дÑ?е, Ð?аÑ?амзин вÑ?являеÑ? паÑ?адоксÑ? в Ñ?Ñ?акÑ?аÑ?аÑ? Ñ?илосоÑ?а и оспаÑ?иваеÑ? некоÑ?оÑ?Ñ?е его Ñ?Ñ?веÑ?ждения.Ð?збÑ?аннÑ?е писÑ?ма (Russian Edition)

by Николай Ð?аÑ?амзин

Ð?исÑ?ма Н.Ð?. Ð?аÑ?амзина (1766-1826) к виднÑ?м Ñ?оссийским лиÑ?еÑ?аÑ?оÑ?ам. АÑ?Ñ?ивнÑ?й маÑ?еÑ?иал.НесколÑ?ко слов о Ñ?Ñ?сской лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?е (Russian Edition)

by Николай Ð?аÑ?амзин

«НесколÑ?ко слов о Ñ?Ñ?сской лиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ?е» – сÑ?аÑ?Ñ?я Н.Ð?. Ð?аÑ?амзина (1766-1826), вÑ?звавÑ?ая болÑ?Ñ?ой Ñ?иÑ?аÑ?елÑ?ский инÑ?еÑ?ес. Ð?Ñ?бопÑ?Ñ?сÑ?во вÑ?зÑ?вало пÑ?иведенное в сÑ?аÑ?Ñ?е содеÑ?жание «Ð?исем Ñ?Ñ?сского пÑ?Ñ?еÑ?есÑ?венника», пÑ?бликовавÑ?иÑ?ся по Ñ?асÑ?ям и в обÑ?абоÑ?ке Ñ?ензÑ?Ñ?Ñ?.Ð?вгений и Юлия (Russian Edition)

by Николай Ð?аÑ?амзин

Ð?овесÑ?Ñ? «Ð?вгений и Юлия» Н.Ð?. Ð?аÑ?амзина (1766-1826), оÑ?кÑ?Ñ?ваÑ?еля Ñ?оссийского сенÑ?именÑ?ализма. Ð?Ñ?оизведение написано в дÑ?Ñ?е Ñ?казанного Ñ?еÑ?ения.Ð?сеобÑ?ее обозÑ?ение (Russian Edition)

by Николай Ð?аÑ?амзин

«Ð?сеобÑ?ее обозÑ?ение» – сÑ?аÑ?Ñ?я исÑ?оÑ?ика Н.Ð?. Ð?аÑ?амзина (1766-1826) о полиÑ?иÑ?еском сосÑ?оянии Ð?вÑ?опÑ? в 1802 годÑ?. Ð? сÑ?аÑ?Ñ?е изложенÑ? надеждÑ? на миÑ? в Ð?вÑ?опе, междÑ? Ñ?ем Наполеоновские амбиÑ?ии Ñ?олÑ?ко набиÑ?али Ñ?од и Ñ?еÑ?ез 10 леÑ? РоссиÑ? ожидало поÑ?Ñ?ясение, Ñ?его Ð?аÑ?амзин на Ñ?оÑ? моменÑ? не мог знаÑ?Ñ?.РассказÑ? Ð?аÑ?ико (Russian Edition)

by АлександÑ? Ð?аленÑ?иновиÑ? АмÑ?иÑ?еаÑ?Ñ?ов

Рассказ АлександÑ?а Ð?аленÑ?иновиÑ?а АмÑ?иÑ?еаÑ?Ñ?ова (1862â??1938), впеÑ?вÑ?е опÑ?бликованнÑ?й в 1907 годÑ?.Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.