Free philosophy Kindle books for 02 Nov 18

Dear Landon: An introspect on the fallacies of adulthood. [Part 2 of a 3 part serial nonfiction novella] (Dear Kids)

by Robert Duran

Note this is a short serial-format nonfiction piece and is part 2 in a 3 part series on the topic of adulthood.

In his sophomore effort, Robert Duran delivers a short exploration on being. This time, his experiences and tidbits of information are pointed at his middleborn, in the hopes that the failures and triumphs of the father, resonate as a learning tool for the son. Dear Landon is part 2 of a 3 part serial nonfiction novella.Mahabaratham : மஹாபாரதம் : mahabarata : tamil history novel : tamil novels : tamil story books (Tamil Edition)

by Tamil Maanthan

Mahabaratham : மஹாபாரதம் : Tamil History novel : Tamil novels : Tamil story books

__________________________________________

â??  à®?ந்திய பாரதத்தின் à®?ரண்à®?ு à®?திà®?ாà®?à®?்à®?ளுள் à®?ன்று à®®à®?ாபாரதம். à®®à®?ாபாரதம், à®?லà®?ின் மிà®? நà¯?ண்à®? à®?திà®?ாà®?à®?்à®?ளில் à®?ன்றாà®?ும்.

â?? நவà¯?ன à®?ந்து à®?மயத்தின் முà®?்à®?ிய நà¯?ல்à®?ளில் à®?ன்றான பà®?வத் à®?à¯?தà¯?யும் à®?ந்த à®?திà®?ாà®?த்தின் à®?ரு பà®?ுதியà¯?. பாண்à®?ு, திருதராà®?்à®?ிரன் à®?ன்னும் à®?ரு à®?à®?à¯?தரர்à®?ளின் பிள்ளà¯?à®?ளிà®?à¯?யà¯? à®?à®?ம் பà¯?ற்ற பà¯?ரிய பà¯?à®°à¯? à®®à¯?யமாà®? வà¯?த்து à®?ருவாà®?்à®?ப்பà®?்à®?தà¯? à®?ந்தà®?் à®?ாப்பியமாà®?ும்.

â?? மனித வாழ்à®?்à®?à¯?யில் à®?ருவன் à®?வ்வாறு à®?றநà¯?றி மற்றும் à®?ழுà®?்à®?த்தà¯?à®?ு வாழும் முறà¯?யà¯? பற்றி à®?à¯?றுவதà¯? à®?à®?்à®?தà¯?யின் நà¯?à®?்à®?மாà®?ும். à®®à¯?லும் மனிதன் à®?ந்த நà¯?ரத்திலும் தருமத்தின் வழித் தவறாது நà®?à®?்à®? வà¯?ண்à®?ும் à®?ன்பதà¯? பற்றியும் à®?à¯?றுà®?ிறது. à®?தனால் à®?à®?்à®?ாவியம் பாரத à®®à®?ா à®?ாவியம் à®?ன்றும் à®?à¯?றப்பà®?ுà®?ிறது.

â?? வà¯?றும் à®?தà¯?யà¯? à®®à®?்à®?ும் வாà®?ிப்பது à®?ன்றால் à®?றுமாத à®?ாலத்திற்à®?ுள் à®?à®?்à®?ளால் à®®à®?ாபாரதத்தà¯? வாà®?ித்துவிà®? முà®?ியும். à®?னால் à®?திலுள்ள à®?வித்துவ à®?à®´à®?ு, à®?à®±à®?்à®?ிந்தனà¯?à®?ள், பண்பாà®?்à®?ு à®?ிந்தனà¯?à®?ள் à®?à®?ியவற்றà¯? à®?ழ்ந்து பà®?ிப்பதற்à®?ு நம்முà®?à¯?ய வாழ்நாள் பà¯?தாது.

â?? à®?à®?ான்à®?ளà¯? à®?வமதித்தல், பà¯?ண்மà¯?யà¯? ௲றà¯?யாà®?ுதல், வினà¯? விதà¯?ப்பவனின் விதி பயன், தà¯?ய à®?à®?த்தில் à®?ருந்தும் நற்à®?ுணம் à®?à¯?ண்à®?வனின் à®?தி à®?ன வாழ்à®?்à®?à¯?யின் à®?வ்வà¯?ரு à®?à®?்à®?த்திலும் மனிதன் à®?ன்ன à®?à¯?யல் à®?à¯?ய்தால், à®?வனுà®?்à®?ு à®?ன்ன பலன் விளà¯?விà®?்à®?ப்பà®?ும் à®?ன வாழ்வியலில் புரிதல் ஏற்பà®?, நம் மண்ணில் நிà®?ழ்ந்தà¯?றிய மாபà¯?ரும் à®?திà®?ாà®?ம்.

â?? à®®à®?ாபாரதம், பல தரும நà¯?றிà®?ளà¯? நமà®?்à®?ு à®?ணர்த்துà®?ின்றது. தருமத்தà¯?à®?் à®?à®?à¯?ப்பிà®?ித்து வாழ வà¯?ண்à®?ும். பல à®?ந்தர்ப்பà®?்à®?ளில் தரும à®?à®?்à®?à®?à®?்à®?ள் தà¯?ன்றி நம்மà¯? நà¯?றிதவற வà¯?à®?்à®?ப் பார்à®?்à®?ும். à®?த்தà®?à¯?ய தருமà®?à®?்à®?à®?à®?்à®?ள் விளà¯?யும்பà¯?து தà¯?à®?்à®?à¯?à®?் à®?ிறிதும் à®?ண்ணாது தர்மத்தà¯?à®?் à®?à®?à¯?ப்பிà®?ித்துப் பண்பால் à®?யர்ந்து விளà®?்à®? வà¯?ன்à®?ும் à®?ன்பதà¯? à®®à®?ாபாரதம் பல à®?à®?à®?்à®?ளிலும் à®?à®?ுத்துரà¯?த்து நமà®?்à®?ு வழிà®?ாà®?்à®?ுà®?ின்றது.

â?? à®?ுருà®?்à®?à¯?த்திரப் பà¯?ர் à®®à®?ாபாரதà®?் à®?ாவியத்தில் à®?ரு முà®?்à®?ியமான நிà®?ழ்வாà®?ும். à®?ப்பà¯?ர் à®?த்தினாபுரம் à®?ரியணà¯?à®?்à®?ாà®? பà®?்à®?ாளிà®?ளான à®?à¯?ரவர்à®?ளுà®?்à®?ும் பாண்à®?வர்à®?ளுà®?்à®?ும் à®?à®?à¯?யà¯? à®?ுருà®?்à®?à¯?த்திரம் à®?ன்ற à®?à®?த்தில் நà®?à¯?பà¯?ற்றது. à®?ப்பà¯?ரானது 18 நாà®?்à®?ள் நà®?à¯?பà¯?ற்றது.

__________________________________

 பிறரின் �ழ�ப்ப� பாரா�்� வ�ண்�ும் �ன்னும் �ருத்து�்�ிண�்� �ந்த புத்த�ம் பற்றிய ��்�ளு��ய �ருத்து�்�ள� COMMENT ��ய்வத��ு RATING ��ய்வதன் ம�லம் ��்�ள் ��வ� ம�ம்ப�ுவதற்�ு �தவவும்.

__________________________________

PLEASE RATE US AND COMMENT YOUR FEEDBACK AND SUGGESTIONSThe Power Of Emotions: A Proven 4-Step Model to Gain True Happiness in your Personal and Professional Relationships

by Ganesh Kumar S

Right from birth to death, one thing that constantly travels with you is your emotions. Every single action we take or goal we set involves the emotions you want to feel and express. Most of us are slaves of our pastâ??of past emotional baggage that we have created from childhood till now. Consciously or unconsciously, the emotional baggage we carry is influencing our current relationship with our self and the people in our lives. 

This book is a journey to help you: 

  • Bring awareness 
  • Find ways to break the pattern that is controlling your life
  • Heal your past and find peace, happiness and love in the relationship with yourself and the important people in your life.  

Go on a journey from emotional awareness to self-healing; learn from true inspirational stories and the step-by-step practical guide that can lead you to live a happy and fulfilling life.  Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.