Free arts and entertainment Kindle books for 08 Dec 18

Kimono Beauty in Japan.

by Tony Roppon

1.MEGU NAGOYAN
2.Kana Ikewaki
3.Milky-TOMOKO
4.michiko beaute
5.yoshimi
6.MARI MIZUKAMI
7.michiko seki
8.fujimaseiu
9.Mariko
10.Miki Tokugawa
11.norinnko
12.AicaMarie
13.Madonna
14.CHIYUKI
15.wakayagikarin
16.NONOKURUMI
17.Hiromi
18.Natsu Shirasu
19.Akitan
20.Mayumi Matsushima
21.Haru
22.Moeko
23.Konomi Kitamura
24.NAOKO ASAMI
25.HIROKO TAWARA
26.Mamiko Nakabayashi
27.SACHI ENDO
28.Mayumi Issiki
29.Misuzu
30.Tomoko Mae
31.Yuki Oono
32.Harumi.Ichimiya
33.SACHI
34.Miwako Hanai
35.Asami Hanai
36.takako takai
37.KanakoOhara
38.Hirominne
39.Takako Debbie Suzuki
40.Kiyomi Takashima
41.mai
42.HIROHA
43.Ikue Akabane
44.Hidemi Toda
45.shirokuma
46.ASAHARAAYAKO
47.KEIKO YOSHIMURA
48.Sayuri
49.Rie Matsui
50.Suzuyo Souma
51.Shinobu Sato
52.memetomoko
53.AMI HOSHINO
54.MAYUMI SHIGETA
55.ERIRIN
56.Suzuko
57.Hiromi Ikeuchi
58.Yuko Ido
59.Nozomi OKada
60.sayury
61.MARIKO MAEDA
62.mitsuyo.saito
63.takan kurosu
64.KONOMI AKATSUKA
65.Mayumi Oku
66.kahori yamagata
67.Yukie Taguchi
68.yoshie hayashi
69.Marina Doi
70.Keiko katsu
71.Anna Doi
72.ALISA
73.RINA KOBAYASHI
74.naoko nishida
75.Lika Takei
76.Kyoko Kawamura
77.sakuragawa hinata
78.Mizuho
79.Yuko Takashimizu
80.yasuko
81.Takako Morimoto
82.MASAYO
83.kimiko
84.satsuki sunayama
85.sako
86.KAORI ISHIZU
87.Kimura Eri
88.Miura Miyabi
89.Michiyo Nakagawa
90.emi
91.JUNKO KOBAYASHI
92.Junko Fukumura
93.NAGAI KAYOKO
94.ritsuko hayashi
95.Kazuko Adachi
96.Inamasu Narumi
97.KIYOKO TSUJINO
98.Chie mochiduki
99.kiyo imaizumi
100.Yuko Kawai
ã?Profileã??Artistic Use of Shutter Speed: An Illustrated Guidebook (Finely Focused Photography Books 5)

by Al Judge

This is the fifth book of the Finely Focused Photography Books Series by Al Judge.

Finely Focused Photography Books is a new series of books from Al Judge for people who prefer to study photography one topic at a time.

Each Book of the Series draws upon Al’s longer and more comprehensive books for content. Like all of Al Judge’s books these books contain numerous photos and illustrations to help facilitate clear and concise communication.

Artistic Use of Shutter Speed will painlessly provide help and insight into the relationship of Aperture and Shutter Speed.
You will quickly learn to use shutter speed for creative purposes – freezing action or creating interesting effects with long exposures.

Digital Cameras don’t have to be intimidating. The underlying principles are surprisingly simple but rarely presented in layman’s terms. Like any other area of specialization, photography has its own language. Fortunately, you only need to understand a few of terms and concepts to get started.

This guide to PHOTOGRAPHY BASICS builds a solid foundation of photographic knowledge with easy-to-follow discussions of everything that you need to know in order to get started with confidence. Every photographic term used in the book is clearly defined and thoroughly explained. All terms are also highlighted by using BOLD CAPS so that you can easily find them again to refresh your memory.

This Photographic Guide will take the mystery out of digital cameras, camera choices, and Photographic Jargon.

This book is filled with charts, illustrations and photos that take the discussion to new levels. You will not only understand the terminology and techniques discussed, but you will have a much better understanding of how your camera works and what is actually happening when you make adjustments. The charts and photos should help you to retain what you learn and put it to good use immediately.

Although this book provides a fast-track approach to achieving photographic competence it does not rely on previous knowledge.

This book will:

 • Save you a great deal of time and effort.
 • Help you take better pictures and know why they are better.
 • Present the details and language of digital photography without intimidation or confusing terminology – all terms are clearly defined and explained.
 • You may also be interested in Al’s other books.

  Digital Photography Like a Pro!
  http://tinyurl.com/asm7la9

  Mastering Aperture, Shutter Speed, Iso and Exposure
  http://tinyurl.com/bv5mry6

  Mastering Digital Cameras: An Illustrated Guidebook
  http://www.amazon.com/dp/B009QW4A2C

  To see a complete list of Books by Al Judge, vist his author page at:. http://tinyurl.com/aq67c77

  Thank you!The Little Pony Drawing Book for Kids: Learn How to Draw Little Pony with the Easy and Fun Step-by-Step Guide

by Raphael Marino

Children do not become artists overnight. There are a number of different things which help them improve their drawing skills. Without practice, they will not improve. Without dedication, their technique will not develop. And without a simple, step-by-step guide like this one, which is designed to make drawing fun, they will not be passionate.

One important thing to remember is that no child will create perfect sketches. When we are younger, it is in our nature to be messy and to experiment as we learn. This means that as a parent or guardian, teaching your children to draw requires a lot of patience.

It is likely that your children will want to produce quality drawings straight away and may become frustrated when they cannot do this as well as you can. This is why having a guide such as this one is so important. It teaches kids that learning to draw does not happen at once – much like drawing itself, it is a gradual build up to a final result.

Therefore, the instructions in this book will not only teach children important skills and techniques – it will allow them to have fun whilst they learn, so much so that they will improve without really noticing that they are practicing!Ninja Air Fryer Cookbook: Simple, Easy and Delicious Ninja Air Fryer Recipes That Anyone Can Cook

by Liam Moss

Master the Ninja Air Fryer and Impress Your Family, Friends and Guests!

This Air Fryer cookbook is devoted to both beginner cooks and advanced cooks, passionate about crispy and delicious meals.

In this Air Fryer recipes cookbook you will find the following:

 • Craveable and Irresistible air fryer recipes to make in your Ninja Air Fryer
 • Modern Technique that will change the way you cook
 • Tips & Tricks on how to use the Ninja Air Fryer in the best possible way
 • Lots of Crispy & Yummy Meals made in no time with no-fuss

This Air Fryer cookbook is a will guide you if you are the type of person who loves fried food and easy recipes!Fashion Style: The Ultimate Fashion Guide of Costume and Style – Learn Amazing Fashion Tips to Look Stylish and Gorgeous (Illustration, Cheap Fashion)

by GJIN NDREU

Fashion Style: The Ultimate Fashion Guide of Costume and Style – Learn Amazing Fashion Tips to Look Stylish and Gorgeous

Do you want to be noticed by everyone? Do you like to be up and coming on the latest fashion trends? Do you struggle with what to wear or what not to wear and how to best accent your figure? Then this book is for you! You’ll be on your way to becoming your own fashion style as you read to how to accent your body type, why choosing the right dresses is important and how shoes and other accessories can change a whole outfit. Don’t have money to keep up with all of the different trends? No problem, this book also tells you how to stay in style while also keeping your budget inline. As you learn how to accent the natural beauty that you already have, you can create unforgettable looks.

The dictionary meaning of fаÑ?hÑ?оn is that (Dresses, bеhаvÑ?оur, thought еtс.) whÑ?сh is соnÑ?Ñ?dеrеd most to bе аdmÑ?rеd оr Ñ?mÑ?tаtеd during a Ñ?еrÑ?оd or at a Ñ?lасе. But thе fаÑ?hÑ?оn mаÑ? оr may not be applicable tо all. Whаt Ñ?Ñ? fаÑ?hÑ?оn at one time and one place need not bе so at the same time at thе other Ñ?lасе. It Ñ?Ñ? dÑ?ffеrеnt from сulturе in that it Ñ?Ñ? more in dÑ?nаmÑ?с in terms of change than thе culture. Or Ñ?hаll wе Ñ?аÑ? thе â??сulturе’ оf fashion Ñ?Ñ? â??сhаngÑ?ng frеÔ?uеntlÑ?’. Thе term fаÑ?hÑ?оn is uÑ?еd both in thе positive and nеgаtÑ?vе Ñ?еnÑ?е. Thе current Ñ?оÑ?ulаr trends are еxÑ?rеÑ?Ñ?еd when Ñ?оmеthÑ?ng is referred to аÑ? fashionable оr unfashionable. EvеrÑ?thÑ?ng in thе life from аrсhÑ?tесturе to technology and еvеrÑ? human bеÑ?ng hаÑ? fаÑ?hÑ?оn. PеrhаÑ?Ñ?, it is thе fashion of the fashion-haters not to accept the trends of fаÑ?hÑ?оn.

In The “Fashion Style: The Ultimate Fashion Guide of Costume and Style – Learn Amazing Fashion Tips to Look Stylish and Gorgeous” You’ll Discover :

 • The Importance of FаÑ?hÑ?оn.
 • EÑ?Ñ?еntÑ?аl Fashion TÑ?Ñ?Ñ?.
 • Fashion Trends That LаÑ?t Fоrеvеr.
 • Winter FаÑ?hÑ?оn TÑ?Ñ?Ñ? For Women – How To Look Pretty and Still Dress Warm.
 • Winter Fashion Tips for Children.
 • Men FаÑ?hÑ?оn TÑ?Ñ?Ñ? for the Winter SеаÑ?оn.
 • Why Cоlоur Is So ImÑ?оrtаnt In FаÑ?hÑ?оn.
 • Thе ImÑ?оrtаnсе оf FаÑ?hÑ?оn Clothing and JеwеlrÑ?
 • The Importance оf FаÑ?hÑ?оn in SосÑ?еtÑ?.
 • PurÑ?оÑ?е оf FаÑ?hÑ?оn.
 • And Much, Much More…Stop hoping you get the right results by blindly searching the web for answers! Get the correct information on the “Fashion Style: The Ultimate Fashion Guide of Costume and Style – Learn Amazing Fashion Tips to Look Stylish and Gorgeous | The Importance of Style, Dresses & Color For your Shape, Weight, Personality.”Lifestyle Worship: Poems, Prayers & Ministry Resources

by Steven Brown

Today, I want to tell you just how special you are.First, you are unique and different. God made you that way. There is no  man, women or child quite like you. In fact, there has never been anyone  in the history of the world like you. You are not one in a million, you are  one in six billion. Use these differences to glorify God. Be excited about being different.God made you to be you and not to pretend to be someone else. God  made you with a purpose in mind. Your house, your office, your  community, your family, your school, your church – they just aren’t the same without you.God made you with a purpose in mind. He made you to solve a problem in this world. Somewhere, there is a person that only you can reach, a life that only you can touch, a situation that only you can fix, a hurt that only you can heal. This is who God made you to be.God was delicate and deliberate in creating you. Every detail, every hair, each unique fingerprint and every nook and cranny. He knows your name. He chose you. You are adored. You are famous in His eyes.God spoke billions of galaxies into existence, but the crown of His creativity – is you. Not the Great Barrier Reef, or Mount Everest, or Victoria Falls – it’s you. He fashioned you with the utmost of care. You wear a crown of glory and honor in His immense world. When you look into the mirror, you see scars, pain, wrinkles, misery, despair, sorrow, tired eyes, eyeglasses, thinning hair and a paunch. God sees glory and honor reflecting in your light. But God also made you with unique quirks, with troubles and with weaknesses because it is through your weaknesses that God is made strong. It is through our weaknesses that we learn to rely on God’s graces.  In His kingdom, the weakest is the greatest. He can use you in a mighty way.You are not a mistake. You have too many exquisite details to be a mistake.The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. – Zephaniah 3:17Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.