Free literary fiction Kindle books for 11 Jan 19

Legacy of the Blade (Series Prequel)

by Elizabeth Rose

(Series Prequel)
Corbett Blake is a child who wants to be a knight and follow in his father’s footsteps, but because he is gifted, he is sent to be a sorcerer’s apprentice instead.
This short story of approximately 6,500 words is the prequel of the four-book Legacy of the Blade series and sets the scenes for the books to follow. Excerpts from each book in the series are included.

The full-length novels in the series are Lord of the Blade, Lady Renegade, Lord of Illusion, Lady of the Mist.A TIME FOR GLORY: THE TIME WARRIOR SAGAS Book One

by M.L. Strong

On Earth in the year 2143, the New Republic struggles with a new epidemic: suicide. A managed world without challenges to the human spirit has turned utopian life into one not worth living. To deal with this problem, the New Republic grants TimeMap Inc. access to time-travel technology, and soon time tourism flourishes. For a select few, the warrior guilds are the ultimate life-and-death time-travel experience. Joined by three unlikely allies, Logan Yarbrough, a talented art designer, must again travel back in time to rescue both his childhood friend Dawson, and his own reputation. Will Logan and his rescue team survive the Roman offensive in ancient Britannia in time to save Dawson? Can Logan trust his new companions to put their lives on the line for a complete stranger? Can he trust himself to do the same?à¤?ब यार न वà¥?सा à¤?श्à¥? रहा…. (Hindi Edition)

by हरि�म द्विव�द�

à¤?à¥?त à¤?ा à¤?ाà¤?à¥? पर à¤?तरना एà¤? à¤?साधारण à¤?à¤?ना हà¥?। William Wordsworth नà¥? à¤?विता à¤?à¥? à¤?à¥? परिभाषा दà¥? हà¥? à¤?ि “Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings” वà¥? à¤?विता à¤?à¥? à¤?िसà¥? à¤?र प्रà¤?ार पर à¤?ितनà¥? दुरुस्त बà¥?ठतà¥? हà¥? मुझà¥? नहà¥?à¤? पता, लà¥?à¤?िन à¤?à¥?त à¤?à¥? लिए शत-प्रतिशत सहà¥? हà¥?। भावनाà¤?à¤? à¤?ा मर्तबान पà¥?रा भरनà¥? तà¤? à¤?à¥?त à¤?ा à¤?न्म नहà¥?à¤? हà¥?ता हà¥? बल्à¤?ि à¤?स मर्तबान मà¥?à¤? à¤?फान à¤?नà¥? पर हà¥? à¤?à¥?त à¤?न्मता हà¥?। दर्द, à¤?ुशà¥?, डर, à¤?à¤?à¥?लापन या à¤?à¥?à¤? à¤?र भावना, à¤?à¥?त तभà¥? à¤?न्मता हà¥? à¤?ब à¤?्वार à¤?फान पर हà¥?à¤?ा à¤?र फिर एà¤? नà¥?रवता, एà¤? तà¥?प्ति à¤?ब तà¤? à¤?à¥?à¤? नया à¤?्वार à¤?à¤?ार न लà¥?। नà¥?्म, à¤?à¥?त à¤?à¥? तुà¤?ाà¤?तà¥?à¤? à¤?à¥? सà¥?माà¤?à¤? सà¥? बाहर à¤?लà¥? à¤?ातà¥? हà¥?। à¤?समà¥?à¤? à¤?र à¤?धिà¤? स्वà¤?à¤?दता हà¥?, à¤?à¥?ादà¥? हà¥?।
�पन� स्वभाव �� �नुर�प ह� म��न� ��त�� �र न�्म�� �� �पन� �प ह� ��न� दिया, पल्लवित ह�न� दिया शायद �स�लिए स��्या म�� �म ह��। प्र��ति हर र�ना �� स्वयम�व ह� फल�भ�त ह�न� द�त� ह�।
यà¥? à¤?à¥?त à¤?िन परिस्थितियà¥?à¤? मà¥?à¤? रà¤?à¥? à¤?यà¥? à¤?नà¤?ा à¤?नुमान à¤?à¥?त पढ़नà¥? à¤?à¥? बाद स्वयà¤? लà¤?ाया à¤?ा सà¤?ता हà¥?। एà¤?-एà¤? शब्द, एà¤?-एà¤? वाà¤?्य à¤?वतरित हà¥? हुà¤? हà¥?, प्रयास à¤?रनà¥? à¤?à¥? à¤?वश्यà¤?ता नहà¥?à¤? थà¥? à¤?र हà¥?नà¥? भà¥? नहà¥?à¤? à¤?ाहियà¥?। शिशुपाल सिà¤?ह शिशु नà¥? लिà¤?ा भà¥? हà¥?, “à¤?विता वà¥? à¤?à¤?à¤?ा हà¥? à¤?à¥? वà¥?र भà¤?à¥?रथ à¤?à¥? रथ à¤?à¥? पà¥?à¤?à¥? लालायित हà¥?à¤?र à¤?तà¥? हà¥?।” à¤?न सभà¥? à¤?à¥?तà¥?à¤? सà¥? à¤?ुà¤?रतà¥? हुयà¥? à¤?à¤?र à¤?पà¤?à¥? à¤?हà¥?à¤? ऐसा लà¤?à¥? à¤?ि “à¤?रà¥? यà¥? तà¥? मà¥?रà¥? हà¥? बात हà¥?” तà¥? à¤?नà¤?ा à¤?न्म लà¥?ना सफल हà¥?।
��त�� �ा �ुनाव ब�ा दुर�ह �ाम ह� �र marketing म�� म�रा हाथ बहुत त�� ह�। बहुत माम�ल� स� ��शिश �� साथ य� �िताब �प त� पहुँ� रह� ह�। �िस प्रार�प म�� पहुँ� रह� ह� य� महत्वप�र्ण नह�� ह�, हाँ पहुँ� रह� ह� य� ब�� बात ह� �्य���ि मुझसा लापरवाह, फ�्�� �र मस्तम�ला �दम� ��र य� दस ��त भ� सँ�� �र �प त� ला पाया त� सराहन�य ह�।
��िर म�� �न सभ� मित्र�� �ा शु�्रिया �िन�� �त्साहवर्धन �र �र तान�� �� फलस्वर�प य� प्रयास म�र्त हु�। नाम लि�न� म�� ब�� दुविधा ह�, ए� �ा भ� ��� �या त� �लत ह� �ाय��ा �र सब�ा लि�ा त� नय� �िताब लि�न� प����।
बा�� �प�� स��पता ह�ँ, �श�र्वाद द��।�म्र (Hindi Edition)

by यश म����

à¤?पन्यास “à¤?म्र” एà¤? बà¥?हद सà¤?वà¥?दनशà¥?ल à¤?पन्यास हà¥?। à¤?स à¤?पन्यास à¤?ा प्रत्यà¥?à¤? पà¥?ष्ठ à¤?पनà¥? à¤?प मà¥?à¤? विà¤?ारणà¥?य हà¥? à¤?र à¤?म्र द्वारा à¤?à¥?वन मà¥?à¤? à¤?त्पन्न परिस्थितियà¥?à¤? à¤?à¥? बारà¥? मà¥?à¤? सà¥?à¤?नà¥? पर à¤?पà¤?à¥? मà¤?बà¥?र à¤?र दà¥?à¤?ा। à¤?पन्यास मà¥?à¤? एà¤? 8 बरस à¤?à¥? बà¤?्à¤?à¥? à¤?à¥? त्याà¤? à¤?ा वर्णन à¤?पनà¥? à¤?प मà¥?à¤? à¤?नà¥?ठा हà¥?। à¤?हानà¥? बà¥?हद नà¤? à¤?र दिलà¤?स्प हà¥? à¤?र à¤?पà¤?à¥? प्रारम्भ सà¥? à¤?à¤?त तà¤? भावनात्मà¤? बहाव मà¥?à¤? बहनà¥? à¤?à¥? विवश à¤?र दà¥?à¤?à¥?।

à¤?पन्यास à¤?म्र मà¥?à¤? वर्णित à¤?ुà¤? à¤?à¤?श निम्न हà¥?à¤? –

1. �भिमन्यु �� न�त्र�� स� या�ना �प� रह� थ� �र वह ए� या�� �� भाँति ब�ठा था, �पन� माँ �� प्रश�सा�� �ा या��। �स�� ह�दय म�� यह ह� भाव थ� �ि द��� ��सा सु�दर �ित्र ह�, �स�� लिए म�र� माँ �� प्रश�सा �र�। वह व�सा ह� �नु�रण �र रहा था ��सा �ि ए� साधु म�दिर �� बाहर प्रा��ण म�� ब�ठा, द�र स� �ए दर्शनार्थ� �� �पन� सम�प ब�ठा�र, �स�� �र प्रश�सा भर� भाव�� स� �हता ह�, ��सा सु�दर स्थान ह�, �ितन� शा�ति मिलत� ह� मन ��, ह� ना? �र फिर वह �स� दर्शनार्थ� �� �स �स स� द��ता रहता ह� �ि �ह �ब वह भ� म�र� भ�वान �� स्थान �� प्रश�सा �र����। �न�� प्रश�सा सुन�र साधु �� मु�मण्डल पर �� प्रसन्ना �� लहर �ठत� ह�, �स�� तुलना नह�� �� �ा स�त�। �ु� ल�� �� द�सर�� �� प्रसन्नताए� प्रदान �रना नह�� �ाहत�, साधु �� �र द���र �हत� ह��- ��स� बात�� �रत� ह� साधु? हम�� त� �स स्थान म�� ��� सुन्दरता नह�� दि�त�। हम�� त� यहाँ शान्ति नह�� मिलत�, �र साधु �न�� �न बात�� पर �पना �� मलिन �र ब�ठता ह�।

2. �भिमन्यु न� द�वार पर ���� ��न� पर न�र डाल�। �सम�� वह स्वय� �� स्पष्� द�� स�त� थ�। ए� �्षण ��न� �� ��र स� द��न� �� बाद �भिमन्यु मन ह� मन ��न� पर हँस दिए। �न�� मन म�� �स�� प्रति �न�िनत भाव�� �ा स��न हु� �िस�ा सार था �ि �ह ��न� तुम भ� ब�� वि�ित्र वस्तु ह�, �िस व्य�्ति �� सामन� �ात� ह� �स ��स� ह� दि�न� ल�त� ह�, तुम्हारा �पना ��� �स्तित्व नह�� ह�? फिर मन ह� मन वि�ार �या, नि�स�द�ह ��ना भ� म�ब�र ह�, �र�� म�� ��ह बनाना ह� त� �� ह��र� स�� �या। �िस व्य�्ति �� सम�्ष �ाता ह� �स ��सा ह� �पन� �प�� बना ल�ता ह�, �र द��न� वाला �स�� �स �ला पर म�हित ह��र ह� �स� �पन� �र म�� सह�� �र र�ता ह�। वास्तव म�� यह �� ह��र� ह� �स�� पह�ान ह�। ��न� �ा ��वन द�वार पर ����र, हाथ म�� ��र �र �िस� �� भ�ल स� ����र �िरन� पर समाप्त ह�न� �� लिए ह� बना ह� �र �स�� �म्र �ा निर्धारण भ� �स व्य�्ति �� द्वारा ह� ह�ता ह� �िस�� हाथ म�� वह �या ह�।

3. प्रà¤?ाश à¤?ाà¥?धरà¥? नà¥? समà¤?दर à¤?à¥? प्रशà¤?सा à¤?रतà¥? हुए à¤?हा – â??â??à¤?ह साà¤?र। तुम श्रà¥?ष्ठ हà¥? भà¥?या। तुम बà¥?à¥? सयानà¥? हà¥?। तुम्हारà¥? भà¥?तर à¤?ितनà¥? à¤?ल à¤?à¥? à¤?नà¤?िनत बà¥?à¤?दà¥?à¤? हà¥?à¤?, à¤?ितना बà¥?ा परिवार हà¥? पर तुम à¤?पनà¥? à¤?िसà¥? भà¥? सदस्य à¤?à¥? à¤?पनà¥? सà¥? दà¥?र नहà¥?à¤? à¤?ानà¥? दà¥?तà¥?। à¤?ल à¤?à¥? वह बà¥?ँद à¤?à¥? तुमसà¥? विमुà¤? हà¥?à¤?र, वाष्प बनà¤?र à¤?समान à¤?à¥? à¤?र à¤?लà¥? à¤?ातà¥? हà¥?, वह भà¥? तुम्हारà¥? स्नà¥?ह à¤?à¥? à¤?ारण तुम्हारà¥? पास à¤?ए बिना नहà¥?à¤? रुà¤?तà¥?। शुरà¥? मà¥?à¤? बà¥?ँद à¤?हतà¥? हà¥?à¤?à¥? तुमसà¥?, â??â??तुम श्रà¥?ष्ठ नहà¥?à¤? हà¥?, तुम्हारà¥? विà¤?ारधाराएà¤? श्रà¥?ष्ठ नहà¥?à¤? हà¥?à¤?, à¤?सलिए हम तुमसà¥? विमुà¤? हà¥?à¤? à¤?र दà¥?र à¤?समान पर à¤?ातà¥? हà¥?à¤?। वहाँ हम à¤?पनà¥? à¤?लà¤? दुनिया बसाऐà¤?à¤?à¥?,” पर तुम à¤?स प्रà¤?ार à¤?à¥? बातà¥?à¤? सुनà¤?र à¤?नसà¥? विमुà¤? तà¥? नहà¥?à¤? हà¥? à¤?ातà¥?। तुम à¤?हतà¥? हà¥?à¤?à¥?, â??â??तुम à¤?ा रहà¥? हà¥? à¤?पनà¥? à¤?लà¤? दुनिया मà¥?à¤? मुझसà¥? विमुà¤? हà¥?à¤?र, पर à¤?म सà¥? à¤?म एà¤? बार à¤?्रà¥?ध तà¥? à¤?रतà¥? à¤?ाà¤? मà¥?रà¥? à¤?पर। मà¥?रà¥? à¤?à¥?त्यà¥?à¤? à¤?à¥? à¤?पर।” तुम à¤?नसà¥? à¤?्रà¥?ध à¤?रनà¥? à¤?ा à¤?धिà¤?ार तà¥? नहà¥?à¤? à¤?à¥?नतà¥?। à¤?र वह रह-रहà¤?र तुम पर à¤?्रà¥?ध à¤?रतà¥?à¤? हà¥?à¤?। तुम पर बरसतà¥? हà¥?à¤? à¤?र तुम à¤?न्हà¥?à¤? à¤?पनà¥? à¤?लà¥? लà¤?ा लà¥?तà¥? हà¥? à¤?र वह तुम मà¥?à¤? विलà¥?न हà¥? à¤?ातà¥? हà¥?à¤?।”समà¤?दर मà¥?à¤? बà¥?ा प्रà¥?म हà¥? तभà¥? तà¥? à¤?ल à¤?à¥? à¤?ण à¤?समà¥?à¤? हà¥? मिलनà¥? à¤?लà¥? à¤?तà¥? हà¥?à¤? नदियà¥?à¤? मà¥?à¤? बहà¤?र।

लà¥?à¤?à¤? à¤?à¥? बारà¥? मà¥?à¤? –

यश मà¤?à¥?à¤?à¥?, एà¤? सà¤?वà¥?दनशà¥?ल लà¥?à¤?à¤? हà¥?à¤? à¤?र à¤?्वालियर à¤?à¥? निवासà¥? हà¥?à¤?। लà¥?à¤?न à¤?नà¤?ा à¤?ुनà¥?न हà¥?à¤? à¤?र वà¥? स्à¤?्रà¥?न राà¤?à¤?र एसà¥?सिएशन (SWA), मुà¤?बà¤? à¤?à¥? एसà¥?सिएà¤? सदस्य हà¥?à¤?। à¤?प हिन्दà¥? फिल्मà¥?à¤? मà¥?à¤? à¤?à¥?तà¤?ार एवà¤? à¤?हानà¥?à¤?ार à¤?à¥? रà¥?प मà¥?à¤? à¤?पना यà¥?à¤?दान प्रदान à¤?रनà¥? à¤?à¥? à¤?à¤?ाà¤?à¤?्षा रà¤?तà¥? हà¥?à¤?। à¤?नसà¥? à¤?मà¥?ल à¤?à¤?डà¥? [email protected] à¤?र मà¥?बाà¤?ल नà¤?. 08463065239 पर सà¤?पर्à¤? à¤?िया à¤?ा सà¤?ता हà¥?।Got a new Kindle or know someone who has? Check out the ultimate guide to finding free books for your Kindle. Also available in the UK.